Αναζήτηση Καθηγητών

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, διευρύνοντας τον τομέα παροχών εκπαίδευσης, αναζητεί εκπαιδευτές-εισηγητές ενηλίκων ως εξωτερικούς συνεργάτες, για τη στελέχωση των δομών της. Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία.

 

: Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά

Μεταπτυχιακά/Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το Μεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά παρέχει εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου γνώση στις επιστήμες της Τραπεζικής, της Επενδυτικής και της Χρηματοοικονομικής σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα αυτό, σε τράπεζες, επενδυτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ή σε εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Συνδυάζει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εμπεδώσουν τις επιστημονικές εξελίξεις του τομέα, με την πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση πραγματικών καταστάσεων.

Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την ανάλυση της οικονομικής επίδοσης εταιρειών, τη διαμόρφωση και εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών, τη μέτρηση και διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων, τη μέτρηση της αξίας μετοχών και επιχειρήσεων, την κατάρτιση χρηματοοικονομικής στρατηγικής και την αξιολόγηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων και επενδύσεων.

Όλοι δε οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.