Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας OCN London

Πιστο­ποί­η­σε τις γνώ­σεις σου και πάρε προ­βά­δι­σμα στην αγο­ρά ερ­γα­σί­ας!

Eπε­κτεί­νο­ντας τις δρα­στη­ριό­τη­τές και στον το­μέα Πιστο­ποί­η­σης Ξένων Γλωσ­σών, η COSMODATA σε συ­νερ­γα­σία με τη UCERT έχει ανα­λά­βει την προ­ώ­θη­ση και διε­ξα­γω­γή των εξε­τά­σε­ων πι­στο­ποί­η­σης προ­σό­ντων αγ­γλι­κής γλώσ­σας OCN London για τα επί­πε­δα B1-C2 (ανα­γνω­ρι­σμέ­νο από το Ofqual Βρε­τα­νι­κό φο­ρέα πι­στο­ποί­η­σης).

Τα πι­στο­ποι­η­τι­κά εί­ναι πλή­ρως ανα­γνω­ρι­σμέ­να από τον Α­ΣΕ­Π.

Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των εξε­τά­σε­ων

  • Φιλι­κό προς το μα­θη­τή.
  • Βάση το 50% σε όλα τα επί­πε­δα.
  • Ενιαίο format σε όλα τα επί­πε­δα.
  • Θεμα­το­λο­γία από τη σύγ­χρο­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.
  • Ερω­τή­σεις με απα­ντή­σεις κλει­στού τύ­που (multiple choice).
  • Εκθέ­σεις: Μία υπο­χρε­ω­τι­κή και μια με θέμα που επι­λέ­γε­ται από τα τέσ­σε­ρα προ­τει­νό­με­να, ανα­λό­γως επι­πέ­δου.
  • Προ­φο­ρι­κά: Ένας εξε­τα­στής ανά υπο­ψή­φιο με τη διάρ­κεια της εξέ­τα­σης να μην ξε­περ­νά τα 8 λε­πτά.
  • Εξε­τά­ζο­νται και τα 4 skills με την τε­λι­κή βαθ­μο­λο­γία να προ­κύ­πτει μετά από πλή­ρη συμ­ψη­φι­σμό των επι­μέ­ρους scores.

Με την σω­στή προ­ε­τοι­μα­σία της COSMODATA σου εγ­γυού­μα­στε
100% επι­τυ­χία!!!

Οι εξε­τά­σεις του φο­ρέα πι­στο­ποί­η­σης Αγγλι­κών OCN London πραγ­μα­το­ποιού­νται 9 φο­ρές το χρό­νο και απο­τε­λέ­σμα­τα σε 4 εβδο­μά­δες.

Προ­γραμ­μα­τι­ζό­με­νες εξε­τά­σεις: 23/​9/​2023 - 21/​10/​2023 - 18/​11/​2023 - 16/​12/​2023

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων