Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης

Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

Γνωστικά Αντικείμενα

Α’ Ενότητα

1. Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία
α. Ιστορικά στοιχεία
β. Επιχειρήσεις
γ. Μάνατζμεντ

2. Οργάνωση Γραφείου Επιχείρησης
α. Βασικά στοιχεία
β. Χώρος
γ. Έγγραφα - Εμπορική αλληλογραφία
δ. Εξοπλισμός γραφείου - Διαχείριση
ε. Χρήση λογισμικού Η/Υ

3. Διοικητική Υποστήριξη
α. Επιχειρηματικές Δράσεις (συσκέψεις, συνέδρια, ταξίδια,
     επαγγελματικά γεύματα κ.ά.)
β. Άλλες Δραστηριότητες

4. Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
α. Βασικά στοιχεία
β. Επαγγελματικές Επιστολές
γ. Τηλεφωνική Επικοινωνία

Β’ Ενότητα

  1. Επεξεργασία Κειμένου
  2. Υπολογιστικά Φύλλα
  3. Βάσεις Δεδομένων
  4. Παρουσιάσεις

Σε επίπεδο Proficiency

Πιστοποίηση
«Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης»

Η νέα πιστοποίηση αφορά όλους τους εργαζόμενους ή αναζητούντες εργασία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, γραμματείας, υποδοχής και συναφών αντικειμένων, που θέλουν να πιστοποιήσουν της γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ένα πιστοποιητικό κύρους. H πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» της διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 17024 παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα διεθνούς αναγνώρισης.

Η πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» αποτελείται από δύο (2) ενότητες.

Η πρώτη(Α) ενότητα πραγματεύεται αποκλειστικά θέματα θεωρίας του αντικειμένου και  η δεύτερη(Β) περιλαμβάνει προηγμένες δεξιότητες στη χρήση Η/Υ.

Οι υποψήφιοι, μετά από την απαραίτητη κατάρτιση εξετάζονται μέσω του on-line εξεταστικού προγράμματος  σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους διάρκειας 45 λεπτών και με είκοσι οκτώ (28) ερωτήσεις η καθεμία. Στην εξέταση παρίσταται επιτηρητής από το Σώμα Επιτηρητών του φορέα.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» είναι:

  1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
  2. η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων Η/Υ, που έχει εκδοθεί από οποιονδήποτε φορέα αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στα 3 γνωστικά αντικείμενα του Α.Σ.Ε.Π. (Internet – Word – Excel)

Επιτήρηση Πιστοποιητικού

Μετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του υποχρεούται να το επιτηρήσει εντός του τρίτου (3ου) έτους (από τον 25ο μέχρι και τον 36ο μήνα) από την ημερομηνία έκδοσής του, μέσω μίας διαδικασίας, που περιγράφεται αναλυτικά και στον ιστότοπο του Φορέα, προκειμένου να διατηρήσει την πιστοποίηση μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετούς (5) διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού.

Η διαδικασία αυτή αποτελείται από:

  1. ένα σύνολο ερωτήσεων μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας διαθέσιμης στον ιστότοπο του Φορέα, που οι απαντήσεις του κατόχου σε αυτές αποδεικνύουν συνεχή χρήση των πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων του
  2. προσκόμιση αποδεικτικού απασχόλησης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε θέσεις εργασίας συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή συμμετοχή σε εξέταση διάρκειας σαράντα πέντε (45) λεπτών που αποτελείται από δώδεκα (12) θέματα εξέτασης (ερωτήσεις) τύπου «πολλαπλών επιλογών» (multiple choice) για την Α’ ενότητα της εξεταστέας ύλης και δώδεκα (12) θέματα εξέτασης (ερωτήσεις) τύπου «περιπτωσιακών μελετών» (case study) για την Β’ ενότητα της εξεταστέας ύλης

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η επιτήρηση μέχρι τη συμπλήρωση του 36ου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, τότε αυτό ανακαλείται.

Μόλις λήξει η ισχύς ενός πιστοποιητικού, ο κάτοχός του, αν επιθυμεί επαναπιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, θα πρέπει να εκκινήσει την προαναφερόμενη διαδρομή πιστοποίησης.

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων