Εξειδικευμένα Σεμινάρια

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ – Βελτίωση & ανάπτυξη κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 48 ώρες
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Η συμβολή της ενδυνάμωσης ως μεθόδου
  προώθησης στην απασχόληση.
 • Διερεύνηση ικανοτήτων – δεξιοτήτων κλίσεων και ενδιαφερόντων.
 • Καλλιέργεια διανοητικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων.
 • Ανάλυση όρων: Ενσυναίσθηση – Εμπαθητική – Κατανόηση –
  Καλλιέργεια δεσμών – αυτογνωσία – αυτοπεποίθηση κ.α.
 • Δεξιότητες παρακίνησης – επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
 • Η έννοια της συστημικής προσέγγισης στην ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων.
 • Τρόποι καταπολέμησης εργασιακού άγχους.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

1. Προπτυχιακούς φοιτητές
2. Αποφοίτων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ
3. Εργαζομένους στον ευρύτερο ιδιωτικό & δημόσιο τομέα

Μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Δυναμική της ομάδας. Το φαινόμενο της «πόλωσης» στο εργασιακό περιβάλλον. Μάθηση, συνεργασία και ανταγωνισμός.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
48 ώρες
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Τα χαρακτηριστικά της ομάδας.
 • Ατομική και ομαδική μάθηση.
 • Συνεργασία και ανταγωνισμός.
 • Το φαινόμενο της πόλωσης στην ομάδα.
 • Η έννοια της «κοινωνικής διευκόλυνσης».
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τις φάσεις της ομάδας.
 • Θεωρίες της δυναμικής της ομάδας.
 • Ο ορισμός της «ομαδικής αλληλεπίδρασης».
 • Επικοινωνία και χειρισμός των σχέσεων.
 • Η έννοια της «διαπροσωπικής νοημοσύνης» στον εργασιακό χώρο.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
1. Προπτυχιακούς φοιτητές
2. Αποφοίτων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ
3. Εργαζομένους στον ευρύτερο ιδιωτικό & δημόσιο τομέα

Μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Επίλυση προβλημάτων και εκπαιδευτική πράξη. Πρακτικές υποδείξεις που βοηθούν τους μαθητές στην διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
48 ώρες
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Έννοια και σημασία του προβλήματος.
 • Τύποι προβλημάτων.
 • Σύγχρονες τάσεις στην επίλυση προβλημάτων.
 • Η μάθηση της ειδίκευσης.
 • Ο ρόλος της ειδίκευσης και της εμπειρίας στην
  επίλυση προβλημάτων.
 • Ανάλυση των εννοιών της «διχοτόμησης» της «αντίφασης»
  και της ανάποδης πορείας.
 • Η αναδιατύπωση προβλήματος στην εκπαιδευτική και
  επαγγελματική πρακτική.
 • Θεωρίες για τη λύση προβλημάτων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

1. Προπτυχιακούς φοιτητές
2. Αποφοίτων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ
3. Εργαζομένους στον ευρύτερο ιδιωτικό & δημόσιο τομέα

Μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Μεταγνωστικές ικανότητες και εκπαιδευτική πράξη. Τα ερευνητικά πεδία της μεταγνώσης και οι εκπαιδευτικές της εφαρμογές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 48 ώρες
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Έννοια και ορισμός της μεταγνώσης.
 • Τα συστατικά της στοιχεία και τα πεδία εφαρμογής της.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών στο εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
 • Η έννοια της «μεταμνήμης».
 • Το φαινόμενο «στην άκρη της γλώσσας».
 • Τα συστατικά στοιχεία της Μεταγνώσης
  Γνώση σχεδίων και στόχων.
 • Αποσαφήνιση στόχων
 • Αντίληψη – Αυτογνωσία – Αυτοπραγμάτωση.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

1. Προπτυχιακούς φοιτητές
2. Αποφοίτων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ
3. Εργαζομένους στον ευρύτερο ιδιωτικό & δημόσιο τομέα

Μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στρατηγικές επικοινωνίας στο ευρύτερο πλαίσιο του εργασιακού χώρου. Μορφές επιτυχημένης συνέντευξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 48 ώρες
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Μορφές επιτυχημένης επικοινωνίας.
 • Σχετικότητα κοινωνικό-πολιτισμικού πλαισίου.
 • Απλά και πολύπλοκα συστήματα επικοινωνίας.
 • Μορφές οργανωτικής κουλτούρας.
 • Συστημική σύλληψη: εστίαση και μεταεπικοινωνία.
 • Ιδιότητες ανοικτών επαγγελματικών συστημάτων.
 • Οι έννοιες της “ανάδρασης” και της “επαναπλαισίασης”
  στον εργασιακό χώρο.
 • Αντίληψη , σκέψη και επικοινωνία.
 • Ανάλυση δεξιοτήτων συνέντευξης. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για μια πετυχημένη συνέντευξη.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

1. Προπτυχιακούς φοιτητές
2. Αποφοίτων σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ
3. Εργαζομένους στον ευρύτερο ιδιωτικό & δημόσιο τομέα

Μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Σπουδών

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων