Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους και φιλοδοξεί να προσφέρει στην αγορά εργασίας εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στα ζητήματα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους που εργάζονται ήδη και ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε συναφείς δραστηριότητες, υποστηριζόμενες από Εθνικές Υπηρεσίες ή υπηρεσίες της Ε.Ε. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί σήμερα μια συνεχώς αυξανόμενη επίδραση για τη λειτουργία των κρατών- μελών της αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων φορέων, καθώς και για τη δραστηριοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών στον ευρωπαϊκό χώρο και στον χώρο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη σκοπιά του δικαίου, της οικονομίας, της διοίκησης και της πολιτικής, ώστε να προσφέρει στον φοιτητή την πολύπλευρη θεώρηση των θεμάτων, που είναι αναγκαία για τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτικών και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρώτο εξάμηνο παρέχει τις βασικές γνώσεις περί της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ στο δεύτερο προσφέρει εξειδίκευση στις διεθνείς οικονομικές, πολιτικές και άλλες συνιστώσες της ΕΕ και ολοκληρώνεται με τη συγγραφή πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας.

Κριτήρια Εισδοχής

Το Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης λαμβάνει υπόψη του το ακαδημαϊ­κό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ολοκλήρωση του Προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων.

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων